Home>Pailin Service>Job Close>

การปิดงานซ่อม

        เมื่องานซ่อมเสร็จสิ้น การปดงานซ่อมจะเป็นการสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดใน Job และเป็นการล๊อคงานซ่อมไม่ให้มีการแก้ไข
ค่าอะไหล่ หรือค่าแรง ค่าใช้จ่ายใด ๆ แล้วเพื่อสรุปค่าใช้จ่ายกับลูกค้า แต่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดอาจจะมีผู้ร่วมรับค่าใช้จ่ายมากกว่า
1 คน เช่น บางส่วนลูกค้าจ่าย บางส่วนบริษัทประกันภัยจ่าย บางส่วนทางบริษัทฯ รับไว้เอง ในการปิดงานซ่อมก็สามารถแบ่ง
ค่าใช้จ่ายออกให้แต่ละคนได้ ซึ่งสามารถใบปิดงานซ่อมเป็นของแต่ละคนได้การรับชำระงานซ่อม

        หลังจากปิดงานซ่อมการรับชำระสามารถทำรับชำระผ่านระบบการเงินของโปรแกรม รับชำระจากเอกสารปิดงานซ่อม
รองรับการรับชำระทั้งเงินสด เช็ค(หลายใบก็ได้) บัตรเครดิต(หลายใบก็ได้) หรือเงินโอนธนาคารก็ได้ และหากเป็นลูกค้าเครดิต
ก็สามารถโอนเอกสารปิดงานซ่อมเป็นงานซ่อมค้างชำระรอเรียกเก็บภายหลังได้ หรือเอกสารปิดงานซ่อมอาจจะทำโอนตัดเป็น
ค่าใช้จ่ายขององค์กรก็ได้ (เช่นกรณีซ่อมรถของตัวเอง)Go top