Home>Download>


ชุดติดตั้งโปรแกรม Pailin
ชุดติดตั้งโปรแกรมสำหรับลูกค้า หรือการนำเสนอ Online

ชุดติดตั้งโปรแกรม Pailin Support (Remote)
โปรแกรมสำหรับการ Support เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จ โปรแกรมจะทำการส่งภาพหน้ามาให้เจ้าหน้าที่อัตโนมัติ


** ชุดติดตั้งโปรแกรมนี้ ไม่มีชุดติดตั้งฐานข้อมูล


Go top