Home>Pailin>Pailin General Ledger>

ผังบัญชี และการผูกระบบบัญชี

        ผังบัญชีในรูปแบบ Tree-Diagram ดูเข้าใจง่ายกว่าในการจัดหมวดหมู่บัญชี
และการรวมศูนย์การ Setup การผูกบัญชีกับกิจกรรมงานต่าง ๆ ทางธุรกิจ

การจำลองการปิดบัญชี
        การบันทึกรายการบัญชี เพียงเพื่อลงรายการปรับปรุงต่าง ๆ ข้อมูลอื่น ๆ จะถูก Post ลงบัญชีแยกประเภทให้เอง
ช่วยลดงานฝ่ายบัญชี รวมทั้งสามารถบันทีกเอกสารภาษีซื้อ หรือออกเอกสารภาษีขายได้ในตัวเพื่อการปรับปรุง
รายการภาษีเล็ก ๆ น้อย ๆ จากนั้นโปรแกรมก็สามารถสั่งจำลองการปิดบัญชี เพื่อขอดูผลลงบทดลองก่อน
การปิดบัญชีจริง ซึ่งจะล๊อคข้อมูลไม่ให้มีการแก้ไขได้อีก และแม้เกิดเหตุสุดวิสัยก็ยังคงสั่งยกเลิกการปิดบัญชีได้ด้วย

การคำนวณยอดคงเหลือย้อนหลัง


        โปรแกรมไม่จำกัดรอบการบันทึกข้อมูลว่าเก็บได้กี่ปี แล้วต้องตัดข้อมูลออก โปรแกรมสามารถทำงานต่อเนื่องไปได้เรื่อย ๆ
และในช่วงวันสุดท้ายของปี ก็ไม่จำเป็นต้องอยู่เพื่อสรุปยอดลูกหนี้รายตัว เจ้าหนี้รายตัว ณ วันสิ้นปี เพราะในกาทำงานจริงมักจะมี
เอกสารที่ไม่สามารถส่งมาให้ครบได้ก่อนสิ้นปี เมื่อเริ่มทำงานใหม่ในวันต้นปี ก็สามารถทำงานต่อเนื่องไปก่อนได้ จากนั้นเมื่อ
เอกสารต่าง ๆ ก่อนสิ้นปีถูกบันทึกตามหลังจนครบแล้ว จึงสั่งให้โปรแกรมคำนวณยอดคงค้าง ย้อนกลับไป ณ วันสิ้นปี
หรือ ณ สิ้นงวดใด ๆ ก็ได้ โดยไม่กระทบต่อการทำงานประจำวัน

การทำบัญชีแยกแผนก งบการเงินรายสาขา

        สมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท งบการเงิน สามารถเรียกดูทั้งบริษัท หรือเรียกดูเป็นรายสาขา บัญชีแยกประเภทที่สามารถจำแนกออกเป็นรายแผนก
    รวมทั้งฐานข้อมูลได้รับการออกแบบมาไม่มีวงรอบจำนวนปีการทำงาน สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง โดยไม่บังคับการปิดบัญชีเพื่อโอนย้ายข้อมูลเป็นปีใหม่ ท่านจึงสามารถเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ ในระบบย้อนหลังไปเท่าใดก็ได้Go top