Home>Pailin>Pailin Reports>

ระบบรายงานของโปรแกรม

การเลือกเงื่อนไขข้อมูลในการแสดงรายงาน

        โปรแกรมทั่ว ๆ ไปมักให้ผู้ใช้งานเลือกช่วงข้อมูลของรายงานด้วยขอบเขตของรหัส
แต่บางธุรกิจไม่ได้กำหนดโครงสร้างของรหัส เช่นรหัสสินค้าด้วยตัวเอง ใช้รหัสสินค้าเดียวกับที่
ผู้จำหน่ายใช้ เพื่อความสะดวกในการทำรับสินค้า แต่เมื่อต้องการเรียกดูรายงาน กลับไม่สามารถ
กำหนดขอบเขตข้อมูลที่ต้องการได้ เพราะรหัสสินค้ากระจัดกระจายตามผู้จำหน่าย หลาย ๆ รายการดัดแปลงแก้ไขรูปแบบรายงาน

        รายงานของโปรแกรมสามารถแก้ไขดัดแปลงรูปแบบได้การปรับรูปแบบการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ

        โปรแกรมสามารถปรับแก้ไขการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ได้ ทั้งเอกสารขาย เอกสารซื้อ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน
ใบสำคัญจ่าย ฯลฯเอกสาร 1 เอกสารแต่พิมพ์ได้หลายรูปแบบ

        สิ่งหนึ่งที่พบบ่อยคือ ใบสั่งซื้อสินค้า แต่ละผู้จำหน่ายก็จะบังคับให้เราส่งใบสั่งซื้อไปให้ในรูปแบบที่ผู้จำหน่ายกำหนดมา
5 ผู้จำหน่ายก็ 5 รูปแบบ การแก้ปัญหาของโปรแกรมทั่ว ๆ ไป คือถ่ายข้อมูลออก Excel แล้วจัดรูปแบบใหม่ด้วย Excel
แล้วจึงส่งให้ผู้จำหน่าย ยุ่งยากเสียเวลา แต่ในโปรแกรม Pailin ท่านสามารถสั่งพิมพ์ใบสั่งซื้อ หรือเอกสารอื่น ๆ ได้หลายรูปแบบ
แต่ละรูปแบบก็ปรับรูปแบบตามที่ผู้จำหน่ายต้องการ สั่งพิมพ์จากโปรแกรมส่งไปได้ทันที (Setup ทีเดียว)การสั่งพิมพ์เฉพาะบางเอกสารครั้งละหลายเลขที่

        มีบางครั้งที่การออกเอกสารจะเป็นการบันทึกไว้ล่วงหน้าจำนวนมาก ๆ แล้วจึงสั่งพิมพ์เอกสารครั้งเดียวต่อเนื่องหลาย ๆ ใบ
แต่เอกสารที่ต้องการพิมพ์ไม่เรียงลำดับต่อเนื่องกัน ทำให้ต้องสั่งพิมพ์ทีละเลขที่ ทำให้เสียเวลา และน่าเบื่อเพราะอาจจะต้องทำ
ทุกเดือน เช่น การออกใบกำกับภาษี เมื่อสิ้นเดือน โปรแกรม Pailin สามารถสั่งพิมพ์โดยกำหนดเลือกได้ว่าจะพิมพ์เลขที่ใดบ้าง
ซึ่งไม่ต่อเนื่องกัน แล้วแต่เลือกการใช้เทคโนโลยี Client - Server

        โปรแกรมถูกออกแบบ และสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี Client - Server บางงานประมวลผลด้วยเครื่องลูกข่าย(Client)
บางงานประมวลผลด้วยเครื่องแม่ข่าย(Server) หลาย ๆ รายงานเมื่อเรียกใช้ โปรแกรมจะส่งความต้องการผลลัพธ์ ไปยัง Server
เพื่อให้ Server ประมวลผลให้ แล้วส่งเพียงผลลัพธ์ที่ได้กลับมาแสดงผลที่เครื่องลูกข่าย ซึ่งอาจจะมีผลลัพธ์เพียงแค่ 3 บรรทัด
เช่น ในฐานข้อมูลมีรายการซื้อ - ขายทั้งหมดกว่า 3 ล้านรายการ แต่เราต้องการดูความเคลื่อนไหวของสินค้าสินค้าตัวหนึ่ง
จากทั้งหมดกว่า 1 แสนรายการสินค้า และเพียงแค่ช่วงเวลาเดือนเดียว ถ้าไม่ได้ใช้เทคโนโลยี Client - Server นั่นหมายความว่า
โปรแกรมต้องนำเอารายการซื้อขายทั้งหมดกว่า 3 ล้านรายการมาจาก Server ส่งผ่านระบบ Network แล้วมาทำการคัดกรอง
ข้อมูลที่เครื่องลูกข่าย เอาเฉพาะข้อมูลที่ต้องการเพียงเล็กน้อยออกมา การทำรายงานจะช้ามาก ยิ่งถ้าเป็นการเรียกรายงานผ่าน
การเชื่อมต่อระบบ Internet ด้วยแล้ว อาจจะเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลยGo top