Home>Pailin>Pailin Utilities>

ระบบรักษาความปลอดภัย และการกำหนดสิทธิ์การใช้งาน

        การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน จะทำให้เมนูของโปรแกรมที่ ผู้ใช้งานไม่ได้รับสิทธิ์นั้นถูกซ่อนไป
ไม่ปรากฏมาให้เห็น แต่เรียกใช้งานไม่ได้ และการสร้างฐานข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน ทำเป็น Tree Diagram
ตามโครงสร้างสายงาน ทำให้การกำหนดสิทธิ์ลดหลั่นตามสายงานไปโดยอัตโนมัติUser Policy

        นอกจากการกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานทั่วไปแล้ว โปรแกรมยังสามารถกำหนดรายละเอียด
การทำงานอื่น ๆ ได้อีก เช่นการกำหนดสิทธิ์การแก้ไขราคา ส่วนลด วันเครดิต ฯลฯUser Log

        การเก็บประวัติการทำงานของผู้ใช้งานแต่ละคน ใครทำอะไร เมื่อไร สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ตลอดฐานข้อมูลต่าง ๆ ในระบบ

        โปรแกรมได้ออกแบบไว้ให้รองรับการแก้ไขรหัสของฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นรหัสสินค้า รหัสลูกค้า
รหัสผู้จำหน่าย รหัสคลังสินค้า และฐานข้อมูลทุกชนิดในโปรแกรม ถึงแม้ว่าจะมีการใช้งานรายการดังกล่าวไปแล้ว
สะดวกต่อการปรับปรุงคุณภาพของฐานข้อมูล
        มีบ่อยครั้งที่สินค้า 1 ตัว แต่ปรากฏในโปรแกรม 2 รหัสสินค้า ซึ่งเกิดจากการสร้างรหัสซ้ำซ้อน แต่ทั้ง 2 รหัส
ก็มีการเรียกใช้งานไปแล้ว ทำให้ไม่สามารถลบรายการสินค้ารายการใดออกได้ แต่เพื่อหยุดความเสียหายของข้อมูล
โปรแกรมสามารถสั่งระงับการการใช้งานรหัสหนึ่งได้ ทำให้ไม่สามารถเรียกใช้งานได้ต่อ แต่ยังคงเรียกดูรายงานได้
นอกจากนี้ยังนำมาใช้ในกรณีลูกค้ารหัสใด ๆ ที่ลูกค้าปิดกิจการไปแล้ว เพื่อป้องกันความผิดพลาด ก็สั่งระงับการใช้งาน
ไว้ ทำให้ไม่สามารถนำมาบันทึกขายได้อีก แต่ยังคงเรียกดูรายงานได้
        ค่าตัวเลือกต่าง ๆ ที่มักใช้ซ้ำ ๆ กันเป็นส่วนใหญ่ สามารถกำหนดเป็นค่าเริ่มต้นมาตรฐานได้ เมื่อสร้างข้อมูลใหม่
โปรแกรมจะระบุค่าเริ่มต้นมาตรฐานให้ก่อน ไม่ต้องใส่ซ้ำ ๆ กันทุกรายการทำให้การสร้างฐานข้อมูลใหม่ทำได้ง่ายกว่า
และเร็วกว่ามาก

Network

        การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้หลากหลายรูปแบบ พัฒนาโปรแกรมให้สามารถทำงานได้แม้เพียง
การเชื่อมต่อด้วย Dial-up Modem ความเร็วเพียง 56Kbps ทำให้ท่านสามารถเลือกการเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายได้ง่าย หรือการที่จะต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ออกไปแล้วเชื่อมต่อผ่านระบบ Internet
กลับเข้ามาดูข้อมูล หรือคีย์ข้อมูลต่าง ๆ ได้สะดวกไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก โดยความเร็วในการทำงานก็ขึ้นกับ
ความเร็วของระบบเครือข่ายที่ใช้ระบบทำงานอัตโนมัติ

        โปรแกรมสามารถสั่งงานให้ทำงานอัตโนมัติได้ เช่นการ Backup ข้อมูลอัตโนมัติ โดยตั้งเวลาให้ทำงาน
เมื่อเวลาใด การคำนวณสถิติข้อมูลอัตโนมัติ การตรวจสอบข้อมูลอัตโนมัติ เพื่อขจัดปัญหาข้อมูลไม่ถูกต้อง
สินค้าคงเหลือไม่ตรง ลูกหนี้ไม่ตรง ฯลฯ

Database และเทคโนโลยีโปรแกรม

        โปรแกรมถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยี Client-Server สมบูรณ์แบบ โดยใช้ฐานข้อมูลเป็น Microsoft SQL Server
จึงมีความมั่นใจได้ว่าสามารถรองรับข้อมูลที่มีปริมาณมากได้ เพราะธุรกิจอะไหล่จะมีข้อมูลการซื้อ-ขายได้มากถึง
ปีละมากกว่าล้านรายการ ขจัดปัญหาการบันทึกข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้สิ้นเชิง ไม่ว่าจะเกิดไฟฟ้าดับ สายหลุด
เครื่องดับในระหว่างการบันทึกข้อมูล ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์จะไม่ถูกบันทึกลงฐานข้อมูล และเทคโนโลยี Client-Server
ยังช่วยให้ท่านลดค่าใช้จ่ายค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ลงได้มาก ซึ่งเราได้พัฒนาโปรแกรมให้การประมวลผลส่วนใหญ่
อยู่ที่เครื่อง Server ทำให้ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการทำงานเป็นเครื่องราคาแพง


Go top