Home>Pailin Service>Job Service Charge>

การคิดค่าแรงงานซ่อม

        ในการคิดค่าแรงงานซ่อม โปรแกรมรองรับการคิดค่าแรง ได้ทั้งแบบการคิดราคาเหมา หรือระบุค่าบริการเอง การใช้ FRT
(Flat rate time) คือคิดราคาค่าแรงงานซ่อมตามชั่วโมงงานมาตรฐาน หรือคิดค่าแรงงานซ่อมตามชั่วโมงที่ใช้ไปจริง การให้
ส่วนลดค่าแรงงานซ่อม แต่จะถูกควบคุมด้วยการกำหนดสิทธิ์ว่ามีสิทธิ์แก้ไขหรือไม่ด้วยGo top