Home>Pailin Service>Job Receiving>

การรับงานซ่อม

        โปรแกรมสามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรถ หรือสินค้าที่นำเข้าซ่อมบำรุง ได้ละเอียดกว่า การแบ่งกลุ่มงานซ่อม การกำหนด
ช่างซ่อม สถานีงานซ่อม นัดหมายเวลารับคืน รวมทั้งการบันทึกภาพสินค้าไว้ก่อนขณะรับงานซ่อม เพื่อยืนยันรอยตำหนิต่าง ๆ
จะไม่ได้ไม่มีปัญหาภายหลัง หรือใช้ในการบันทึกภาพความบกพร่อง ความเสียหายเพื่อใช้ประกอบการทำงานได้        การระบุรายละเอียดงานซ่อมบำรุง สามารถกำหนดรายการงานซ่อมมาตรฐานไว้ล่วงหน้าได้ ซึ่งจะเป็นงานซ่อมบำรุง
ที่ทำประจำ และสามารถนำมาจัดรวมกลุ่มเป็นกลุ่มงานซ่อมไว้ได้เพื่อความรวดเร็วในการรับงานซ่อม รวมถึงสามารถเพิ่มเติม
งานซ่อม หรือยกเลิกงานซ่อมบางงานได้ หลังจากงานซ่อมเริ่มแล้ว เช่นการแจ้งลูกค้าถึงความเสียหายต่อเนื่องที่พบระหว่าง
การซ่อม หรือลูกค้าแจ้งขอยกเลิกงานซ่อมภายหลัง
Go top