Home>Pailin Service>Job Parts>


การเบิกอะไหล่

        โปรแกรมสามารถสั่งเบิกอะไหล่เข้างานซ่อมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าจะปิดงานซ่อม        การคืนอะไหล่มีได้หลายกรณี ทั้งเบิกผิด เบิกเกิน หรือการเคลมอะไหล่ที่อยู่ในช่วงรับประกันคุณภาพ
Go top