Home>Pailin Service>Job SubContract>

การส่งซ่อมงานนอก

        ในงานซ่อมเราอาจไม่ได้ซ่อมเองทั้งหมด โปรแกรมรองรับการส่งสินค้าไปซ่อมต่อกับผู้รับจ้างภายนอกได้
หลังจากซ่อมบำรุงกลับมา ก็นำค่าใช้จ่ายจากผู้รับงานภายนอกมาประกอบ และคิดค่าใช้จ่ายกับลูกค้าอีกที ซึ่งรายการส่งซ่อม
ภายนอกจะไปปรากฏในการสรุปค่าใช้จ่ายงานซ่อม (ปิดงานซ่อม)
Go top