Home>Pailin>


การแบ่งกลุ่มข้อมูลของลูกค้า ผู้จำหน่าย สินค้า

ฐานข้อมูลรายชื่อลูกค้า ผู้จำหน่าย และสินค้า สามารถสร้างการแบ่งกลุ่มในหัวข้อต่าง ๆ
ขึ้นได้เอง เช่น การแบ่งเกรดลูกค้า การแบ่งประเภทลูกค้า ประเภทผู้จำหน่าย
การแบ่งประเภทสินค้า เกรดสินค้า สี ผู้ผลิต และอื่น ๆ ซึ่งแต่ละธุรกิจ แต่ละองค์กรก็จะมีแนวคิดในการแบ่งไม่เหมือนกัน โปรแกรมจึงเปิดให้สร้างการแบ่งกลุ่มขึ้น
ได้เองตามความเหมาะสม

ลำดับราคาขายสินค้า

บางธุรกิจมีโครงสร้างราคาในแต่ละสินค้ามาก โปรแกรมจึงเปิดให้สร้างลำดับราคาขายสินค้า
ให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายได้ โดยระบบสามารถสร้างลำดับราคาขายสินค้าได้สูงสุดถึง
25 ลำดับราคา

การจัดเก็บภาพเอกสาร หรือ File แนบ

ในการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น ใบสั่งซื้อ ใบรับคำสั่งซื้อ เอกสารขาย และเอกสารใด ๆ ในโปรแกรม อาจจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลประกอบต่าง ๆ
ของเอกสารนั้น ๆ เช่น การจัดเก็บภาพ Scan ใบสั่งซื้อจากลูกค้า หนังสือสัญญา เอกสารอนุมัติ หรือแม้แต่ File เอกสารจากโปรแกรมอื่น ๆ เช่น File Excel, Acrobat Reader หรือแม้แต่ File ออกแบบประเภท CAD ทำให้สามารถนำกลับมาเรียกดูข้อมูลประกอบได้

รูปแบบข้อมูลผู้ใช้งานระบบ

โปรแกรมออกแบบให้ฐานข้อมูลชื่อผู้ใช้งานโปรแกรมมีรูปแบบเป็น Tree diagram ซึ่งจะสะท้อนสายงานการบังคับบัญชาแต่ละบุคคลในองค์กรได้
และในการกำหนดสิทธิ์การใช้งานผู้ใช้แต่ละคน สิทธิ์ต่าง ๆ จะลดหลั่นลงตามไปเองในแต่ละชั้นของผู้ใช้งานระบบ หากเรายกเลิกสิทธิ์ใด ๆ ของ
หัวกลุ่มผู้ใช้งานระบบ ผู้ใช้งานภายใต้จะถูกลดสิทธิ์ตามลงไปทันที จึงทำให้สามารถควบคุมสิทธิ์ต่าง ๆ ได้ง่าย

A

a

B

b

C

cGo top